Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo đăng ký kỳ hè
Căn cứ dự kiến mở kỳ học hè năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức đăng ký học Hè năm 2016 cho sinh viên các khoá chính quy, thời gian và hình thức đăng ký như sau: 1. Từ ngày 28/3- 15/4/2016: cho phép sinh viên đăng ký học các học phần học kỳ hè qua portal tinchi.ftu.edu.vn hoặc tinchi2.ftu.edu.vn Trong lần đăng ký này, sinh viên ghi danh vào các lớp học phần dự kiến mở trong học kỳ hè. Trên cơ sở nhu cầu của sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo sẽ thống kê, lập lớp và tổ chức các lớp học phần để sinh viên đăng ký chính thức 2. Từ ngày 16-30/4/2016: Phòng Quản lý đào tạo sẽ công bố thời khoá biểu các học phần tín chỉ sẽ chính thức mở trong kỳ hè 3. Từ 01-15/5/2016: Tổ chức đăng ký chính thức các học phần tín chỉ trong học kỳ Hè 2016 4. Ngày 25/5/2016: Công bố danh sách các học phần tín chỉ và danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện tham dự kỳ học Hè năm 2016 Lưu ý: 1. Thời gian: từ 01/7 đến 08/8/2016. Thời gian học: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật. Thi kết thúc học phần: trước 20/8/2016 (Trong học kỳ hè, cho phép sinh viên của cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh được đăng ký học ghép cùng sinh viên của cơsở Hà Nội. Điểm học hè được tính vào kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016). 2. Điều kiện mở lớp học phần: - Sinh viên có nhu cầu, tự nguyện đăngký học hè: Sinh viên đăng ký học trực tuyến các học phần nhà trường mở lớp trong hè. (Trong học kỳ Hè năm 2016: + Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký: 15 tín chỉ hoặc không quá 5 học phần đối với sinh viên các khoá, trừ sinh viên đang trong thời gian thực tập giữa khoá – chỉ được đăng ký học 1 học phần hoặc không quá 3 tín chỉ, không tính học phần tiếng Anh cơ sở được miễn + Tổng số tín chỉ đăng ký cho 1 chuyên ngành đào tạo trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 không quá 39 tín chỉ, gồm cả số tín chỉ của học phần đã học trong kỳ chính và học phần trong kỳ Hè) - Khoa/Bộ môn có thể bố trí giảng viên giảng dạy trong kỳ hè. - Lớp học phần phải bảo đảm bảo sĩ số tối thiểu: + 30 sinh viên/lớp học phần ngoại ngữ,lớp học phần của chương trình CLC + 50 sinh viên/lớp đối với các lớp học phần khác. Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký không đủ sĩ số tối thiểu, lớp học phần vẫn được tổ chức nếu tất cả sinh viên đã đăng ký tự nguyện đóng góp bổ sung kinh phí còn thiếu (được tính trên cơ sở sĩ số tối thiểu) nhưng phải đảm bảo sĩ số trên 10 sinh viên/ lớp học phần, đồng thời phải được Phòng Quản lý đào tạo và Khoa/Bộ môn có liên quan đồng ý cho phép mở lớp Học phí của học kỳ hè được tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và phải được hoàn thành cùng các học phần đăng ký trong học kỳ chính thức, trước ngày 30/11/2016.
10469