Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
1. Thời gian đăng ký, sinh viên xem tại account cá nhân. Mỗi lớp hành chính sẽ có thời gian đăng ký riêng 2. Trong thời gian đăng ký của mình sinh viên có thể đăng ký thêm, huỷ bớt lớp học phần của cả ngành 1 và ngành 2 3. Toàn bộ các lớp học phần đã được mở khoá, sinh viên phải đăng ký đúng quy trình - Nếu đăng ký thêm hoặc đổi lớp: sinh viên bấm tích chọn lại TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN MUỐN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHẦN MUỐN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (nếu có), sau đó bấm chọn lớp - Nếu muốn Huỷ lớp: sinh viên bấm tích chọn lại TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ, BAO GỒM CẢ HỌC PHẦN MUỐN HUỶ LỚP, sau đó, tích BỎ CHỌN HỌC PHẦN MUỐN HUỶ LỚP VÀ BẤM ĐĂNG KÝ LỚP TÍN CHỈ - TRƯỜNG HỢP CÁC LỚP HỌC PHẦN THEO PHÂN BỔ ĐÃ HẾT CHỖ, SINH VIÊN PHẢI CHỦ ĐỘNG ĐĂNG KÝ SANG LỚP HỌC PHẦN KHÁC
4855