Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
DANG KY
Sinh viên lưu ý: Hiện hệ thống đang tiếp tục mở để sinh viên có thể đăng ký bổ sung các học phần còn thiếu trong giai đoạn 2 của học kỳ 1 năm học 2016-2017 Trong thời gian đăng ký, yêu cầu: - Chỉ đăng ký bổ sung, không đổi, hủy hoặc chuyển lớp - Chỉ đăng ký vào các học phần bắt đầu từ giai đoạn 2 (từ 24/10 - đối với các học phần học cùng K54 trở lên hoặc 11/11 đối với các học phần học cùng K55 - Không đăng ký vào các lớp Miễn học tiếng Anh trong giai đoạn 2 - Không đăng ký vào các lớp Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học, Khóa luận hoặc thực tập tốt nghiệp (các học phần đặc biệt chỉ được phép học khi đủ điều kiện) KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
3913